nl nl en en

VBDO’s ESG AVA-thema’s voor 2023

Sinds 1995 zijn wij een trouwe bezoeker van algemene aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Jaarlijks stellen we kritische vragen (engagement) aan de bestuurders van zo’n 40 Nederlandse, beursgenoteerde ondernemingen, ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering. Tijdens het engagementproces zullen de meest materiële ESG (milieu-, sociale en bestuurlijke)-kwesties met betrekking tot bedrijven en sectoren aan de orde komen. De VBDO richt zich in 2023 op drie prioritaire, duurzame ESG-thema’s:

Lobbyen (bestuurlijk thema, SDG 17) – engagement thema vanaf 2023

Het nieuwe speerpunt van de VBDO in 2023 wordt “advocacy & lobbying”. De VBDO verwacht van bedrijven dat zij transparant zijn over hun belangenbehartigings- en lobbydoelstellingen en activiteiten. Bedrijven kunnen wetgevingsprocessen op het gebied van duurzaamheid beïnvloeden, door het rechtstreeks lobbyen bij beleidsmakers of indirect via aangesloten brancheverenigingen.

Hoewel lobbyen kan leiden tot betere regelgeving, kan het ook essentiële wetgeving in de weg staan. Uit onderzoek van InfluenceMap blijkt bijvoorbeeld dat slechts 26% van de bedrijven die zijn opgenomen in de Climate Action 100+ benchmark, programma’s voor beleidsbetrokkenheid hebben die in lijn zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Bovendien heeft maar 11% van hun aangesloten brancheverenigingen standpunten in de klimaatlobby, die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

De VBDO verwacht van bedrijven dat zij transparant zijn over hun belangenbehartigings- en lobbyactiviteiten, zo ook hun aangesloten brancheverenigingen. De belangrijkste focus van de VBDO zal liggen op (1) het publieke standpunt van de onderneming en haar brancheorganisatie over relevante wetgeving, (2) het belangenbehartigings- en lobbybeleid van de onderneming, (3) de implementatie en (4) transparantie.

De VBDO wil graag met u de discussie over bovenstaande thema’s voortzetten. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, laat het ons dan weten.

Biodiversiteit (milieu thema, SDG 14 & 15) – engagement thema vanaf 2022

Het milieuthema van de VBDO voor 2022 en 2023 is ‘biodiversiteit’. We zijn bekend met dit thema omdat we ons in onze 27-jarige geschiedenis drie maal eerder op hebben gericht (2003-2005, 2010-2013 en onder “natuurlijk kapitaal” in 2017-2018). We zien een verhoogde interesse in dit onderwerp van financiële markten, bedrijven en regelgevers, maar er moet nog veel meer worden gedaan voor het afvlakken van de curve van natuurverlies. In het Nature’s 2020 Living Planet Report van het WWF staat dat de populaties van wilde dieren sinds 1970 met 68% zijn afgenomen.
Er is dus geen tijd te verliezen voor het oplossen van deze crisis.

De VBDO zal een duidelijke visie formuleren voor bedrijfsactiviteit op biodiversiteit. We willen weten in hoeverre bedrijven verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een netto-nulverlies aan biodiversiteit, of op de lange termijn zelf milieu-positief worden. De VBDO is zich ervan bewust dat biodiversiteit en de biologische diversiteit van soorten niet direct voor alle bedrijven even belangrijk is, maar alle bedrijven vertrouwen op goederen en diensten die op zijn minst zijn gekoppeld aan natuurlijk kapitaal. Daarom wordt van bedrijven verwacht dat ze risico’s en kansen identificeren op basis van onderwerpen als landgebruik, luchtkwaliteit, watergebruik en -kwaliteit, klimaat en bodem. Zowel voor hun eigen bedrijfsvoering als in hun toeleveringsketens. Hoewel het rapporteren van impact en externe effecten centraal staat, zal de VBDO zich vooral richten op de natuur- en biodiversiteitsgerelateerde strategie van een bedrijf, relevante KPI’s en de uitvoering van mitigerende maatregelen.

Arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens (sociaal thema, SDG 8) – engagement thema vanaf 2020

Bedrijven hebben impact op mensenrechten, waar en hoe ze ook opereren. De VBDO verwacht van bedrijven dat ze zorgen voor arbeidsomstandigheden van werknemers in hun toeleveringsketens, die voldoen aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. bedrijven moeten proactief samenwerken met de sector, lokale belanghebbenden en NGO’s voor het bevorderen en vaststellen van duediligence-benaderingen, alsmede het formuleren van relevante doelen en KPI’s voor het monitoren van voortgang.

De VBDO en engagement

Meer informatie over ons engagementproces, geplande AVA-bezoeken en -rapportages vindt u hier.