nl nl en en

VBDO steunt project Bottom Line!

Bottom Line! Nieuw project werkt aan een eerlijke en succesvolle energietransitie

Vanaf april 2023, begint IUCN NL samen met Alliance for Tompotika Conservation (AlTo) Indonesia, A Rocha Ghana, Alyansa Tigil Mina (ATM) Philippines, the Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), Natuur & Milieu en Stop Ecocide NL aan een nieuw project: Bottom Line!. Met een innovatieve coalitie van Nederlandse en internationale maatschappelijke organisaties gaan we werken aan een eerlijke energietransitie met zo min mogelijk impact op mens en natuur, zowel in Nederland als in de landen waar de grondstoffen gewonnen worden. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij.

De vraag naar mineralen als kopererts, kobalt, nikkel en mangaan stijgt explosief vanwege de energietransitie. Ze zijn nodig voor bijvoorbeeld batterijen voor elektrische auto’s en windturbines. Dat we in de versnelling moeten om over te stappen van fossiele naar hernieuwbare energie staat buiten kijf. Maar hoe zorgen we dat we deze overstap zo eerlijk mogelijk maken, met een zo laag mogelijke negatieve impact op mens en natuur?

Daarvoor moeten we naar een nieuwe aanpak om te voldoen aan de energie- en mobiliteitsbehoeften van de 21e eeuw. In de eerste plaats betekent dit minder energie verbruiken. Daarnaast moeten we striktere eisen te stellen aan een verantwoorde winning van grondstoffen. Wij vinden dat er een bottom line moet komen en moet worden bewaakt: een duidelijke ondergrens die aangeeft waar en hoe mijnbouw mag plaatsvinden, zodat de schade voor mens en natuur binnen de perken blijft. Daar gaat het project Bottom Line! zich de komende tweeënhalf jaar voor inzetten.

Coenraad Krijger, Directeur van IUCN NL, zegt: “Er is een systeemverandering nodig die ons aanzet tot zuinigere omgang met onze grondstoffen en zorgvuldige winning ervan op een toekomstbestendige manier. Dat is wat we de komende jaren willen bereiken met Bottom Line!. Met dit project zetten we ons in voor een eerlijke, verantwoorde energietransitie voor mens en natuur.”

Bottom Line in vier door mijnbouw bedreigde gebieden

Bottom Line! zal focussen op drie boslandschappen met een cruciale waarde voor de mondiale biodiversiteit die, als de huidige mijnbouwpraktijken doorgaan, ernstige gevolgen zullen ondervinden van de energietransitie. Dit zijn: het Tompotika-oerbos in Indonesië, bedreigd door nikkelmijnbouw; het Atewa-oerbos in Ghana waar plannen zijn voor bauxietwinning; en Tampakan in de Filipijnen waar inheemse gemeenschappen zich verzetten tegen grootschalige winning van kopererts in een kwetsbaar stroomgebied. Daarnaast duiken we letterlijk in het diepe: de diepzee van de internationale wateren, waar de gezondheid van de oceaan, de koolstofopslagcapaciteit en nog te ontdekken kwetsbare soorten in de waagschaal gesteld worden voor mijnbouw.

In en rond deze gebieden versterken we de stem van de mensen en organisaties die opkomen voor de natuur en mensenrechten en pleiten we voor striktere mijnbouwwet- en regelgeving (inclusief no-go zones) en de naleving daarvan. De ervaringen en verhalen uit deze (zee)landschappen zetten we in om bewustwording te vergroten bij lokale en internationale overheden – met een specifieke focus op Nederlandse en Europese beleidsmakers, het bedrijfsleven, financiële instellingen en eindgebruikers. Daarbij pleitten we bij de publieke en private sector voor meer nadruk het verminderen van energieconsumptie en op hergebruik, recycling en circulair design. Als er mijnbouw plaatsvindt, pleiten wij voor een brede toepassing van de IRMA-standaard voor verantwoorde mijnbouw, rekening houdend met gemeenschappen, werknemers en de natuurlijke omgeving.

Over Bottom Line!

Bottom Line! is een project van 2.5 jaar dat uitgevoerd wordt door IUCN NL, Alliance for Tompotika Conservation (AlTo) Indonesia, A Rocha Ghana, Alyansa Tigil Mina (ATM) Philippines, the Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), Natuur & Milieu en Stop Ecocide NL. We werken daarbij ook samen met het Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en verschillende nationale en internationale netwerkpartners. Het project is mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Postcode Loterij. Deze sterke coalitie zal gezamenlijk een bottom line voor verantwoorde mijnbouw vaststellen in vier door mijnbouw bedreigde landschappen in Indonesië, Ghana, de Filippijnen en de internationale wateren van de diepzee.