nl nl en en

Romie Goedicke over de TNFD en biodiversiteit

Romie Goedicke is co-hoofd van het thema natuur bij het United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP FI). Ze leidt ook het werk op het gebied van natuur gerelateerde risico’s en openbaarmaking, mainstreaming en capaciteitsopbouw. Op deze manieren ondersteunt ze de afstemming van financiële stromen op de doelen van het Global Biodiversity Framework (BDF). Romie werkt sinds 2021 bij UNEP FI, daarvoor gaf ze leiding bij IUCN NL voor werkzaamheden in het kader van de financiële sector en business engagement.

Hoe is de TNFD ontstaan?

Al meer dan 30 jaar brengt UNEP FI de Verenigde Naties samen met financiële instellingen van over de hele wereld voor het vormgeven van de duurzame financieringsagenda. We hebben ’s werelds meest vooraanstaande duurzaamheidsframeworks opgezet, die de financiële sector helpen de wereldwijde uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) aan te gaan. En als zodanig vonden we het onderdeel van onze kerntaak dat we zouden werken aan de oprichting van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), samen met UNDP, WWF en Global Canopy. Sindsdien bieden we technische ondersteuning aan de TNFD en de ontwikkeling ervan.

Financiële instellingen en bedrijven missen nog steeds informatie die nodig is om te begrijpen hoe de natuur van invloed is op de directe financiële prestaties, of op de lange termijn financiële risico’s die kunnen voortvloeien uit de interacties van de organisatie met de natuur. Betere informatie zal een sleutelrol spelen en financiële instellingen en bedrijven in staat stellen natuur-gerelateerde risico’s en kansen op te nemen in hun strategische planning, risicobeheer en beslissingen over de toewijzing van activa. De TNFD ontwikkelt een kader voor risicobeheer en disclosure voor organisaties. Daarmee kunnen ze rapporteren over en handelen naar aanleiding van voortdurend ontwikkelende natuur-gerelateerde risico’s. Het uiteindelijke doel hiervan is het ondersteunen van een verschuiving in wereldwijde financiële stromen, van natuur-negatieve resultaten naar natuur-positieve resultaten.

We willen dit nieuwe onderwerp vertalen in uitvoerbare stappen voor financiële instellingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring van UNEP en UNEP FI in bestaande programma’s. Dit omvat stappen om natuur-gerelateerde risico’s te identificeren en te rapporteren, daaruit voortvloeiende risicoanalyses uit te voeren, deze risico’s te beheren en natuur-gerelateerde kansen te identificeren. De aanpak begint vanuit een risicolens en maakt vervolgens gebruik van peer-to-peer leren, via het door UNEP FI geleide pilotprogramma ter ondersteuning van TNFD. We bieden dus ook een gedeeld leertraject. Dit traject zal het bewustzijn vergroten en resulteren in een collectief engagement voor natuur-positieve doelstellingen.

Hoe heeft UNEP FI de ontwikkeling van TNFD ondersteund sinds het begin?

UNEP FI leidt de pilots in de financiële sector, waarbij het bètakader wordt getest met meer dan 50 financiële instellingen in verschillende regio’s en sectoren om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de ambitieuze behoeften van de markt. De pilots hebben ervoor gezorgd dat financiële instellingen konden deelnemen aan het ontwerp van het TNFD-raamwerk, Ze hebben vele lessen, aanbevelingen en inzichten voor toekomstige iteraties opgeleverd.

Het pilotproces toonde aan dat financiële instellingen klaar en in staat zijn voor het toepassen van de voorgestelde aanbevelingen van de TNFD. Enerzijds was er een goed besef van de noodzaak om natuurgerelateerde risico’s aan te pakken, als een opkomend materieel risico. Anderzijds bouwen organisaties ervaring en deskundigheid voor het toepassen van het TNFD-raamwerk. Hoewel de meeste deelnemers dit als een startpunt van hun TNFD reis zagen, zijn ze bijna allemaal van plan verder pilotwerk via UNEP FI te leveren – met een tweede deep dive pilot die binnenkort van start gaat – of via andere processen.

Een interessante uitkomst van de pilot was het feit dat veel deelnemende financiële instellingen de voorgestelde LEAP-aanpak van de TNFD zien als een iteratief, in plaats van een lineair proces. Zoals bij elke rapportage-aanpak ligt de echte waarde in de reis, niet in het eindresultaat. De LEAP-aanpak helpt financiële instellingen om natuurgerelateerde risico’s op een samenhangende manier te benaderen.

Sommige bedrijven zeggen dat biodiversiteit voor hen geen materieel onderwerp is. Is dat nog steeds geloofwaardig?

Volgens experts uit de sector, is biodiversiteit “het snelst ontwikkelende ESG-thema op de wereldwijde kapitaalmarkten”. Ons hele economische systeem en onze levens zijn afhankelijk van de natuur – de helft van het wereldwijde BBP – ongeveer 44 biljoen dollar aan economische waarde generatie – is matig of sterk afhankelijk van de natuur. Het WEF-onderzoek vermeldt dat de andere helft ook afhankelijk is van de natuur, maar in mindere mate. We zijn natuurlijk allemaal afhankelijk van ecosysteemdiensten. A omdat we allemaal lucht nodig hebben om te ademen, water om te drinken, voedsel om te eten en kleren om te dragen. Al deze hulpbronnen beïnvloeden, en zijn op de een of andere manier afhankelijk van de natuur.

Naast de intrinsieke waarde van de natuur wordt men zich steeds meer bewust van de impact van natuurverlies op de economie en daarmee op de wereldwijde financiële stabiliteit. In 2022 publiceerde het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) een Statement on Nature-related financial risks. Hierin wordt erkend dat natuurgerelateerde risico’s, waaronder risico’s die verband houden met biodiversiteitsverlies, aanzienlijke macro-economische gevolgen kunnen hebben. Het niet in aanmerking nemen van, het niet beperken van en het zich niet aanpassen aan deze gevolgen is een bron van risico’s die relevant zijn voor de financiële stabiliteit. Op COP15 heeft de steun van verschillende initiatieven in de financiële sector en individuele financiële instellingen voor een ambitieuze reeks toezeggingen over financiering in het GBF, aangetoond dat actoren in de particuliere sector bereid zijn om meer te doen voor de natuur. Dit nog naast marktgestuurde ontwikkelingen zoals de eerder genoemde TNFD.

Natuur is dus een belangrijk onderwerp voor elke toekomstgerichte organisatie. De paden en meetmethoden om dit risico te meten zijn wel nog in ontwikkeling. Als je biodiversiteit inbedt als financiële instelling, ben je misschien nog niet in staat om elke sector in detail aan te pakken. Dit betekent dat je moet experimenteren. Tools zoals ENCORE kunnen een nuttig startpunt zijn om portefeuilles te beoordelen en actiepunten te bepalen.

Hoe verhoudt de TNFD zich tot andere normen en regelgeving?

Klimaatverandering en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klimaatverandering is een van de vijf belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit en heeft invloed op het voortbestaan van planten- en diersoorten en op andere milieuprocessen. Drie van de vijf meest effectieve strategieën voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zijn op de natuur gebaseerde oplossingen; bescherming van ecosystemen, herstel en beter beheer van landbouwgrond. Op de natuur gebaseerde oplossingen kunnen ongeveer 30% van de emissiereducties opleveren die nodig zijn om aan de Overeenkomst van Parijs te voldoen. De natuur biedt ook aanpassingsoplossingen zoals het voorkomen van overstromingen en het reguleren van watercycli.

Veel van de UNEP FI-leden zijn hun reis begonnen op het gebied van klimaatverandering en op deze manier worden klimaatverandering en natuurverlies in het kader van mainstreaming gepresenteerd als twee zijden van dezelfde medaille. Het werk van de TNFD is een afspiegeling van dat van de TCFD om een effectief marktgebruik te garanderen. Als we een tijdmachine hadden, hadden we één breder kader voor milieurisico’s en informatieverschaffing moeten creëren. Toen de TNFD werd geïnitieerd, bestond de TCFD echter al enkele jaren, dus daarom hebben we nu verschillende taskforces voor verschillende onderwerpen.

De beschikbaarheid van gegevens wordt vaak genoemd als een uitdaging. Hoe gaan we daarmee om?

De deelnemers aan ons TNFD-pilotproces benadrukten vaak de behoefte aan betere gegevens en tools en specifieke richtlijnen voor tools, naast het opbouwen van consistentie en vergelijkbaarheid. De reis van natuur-negatief naar natuur-positief vereist een maatschappelijke aanpak. Financiële instellingen zijn vaak afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens die hun klanten aanleveren. Slechte en niet-inclusieve klantgerelateerde gegevens kunnen het voor hen erg moeilijk maken om weloverwogen beslissingen te nemen. Tegelijk hebben ze niet de luxe om te wachten op betere bedrijfsgegevens, nu de natuur met ongekende snelheid achteruitgaat in de geschiedenis van de mens. Dit vereist samenwerking tussen industrieën.

Uit de pilot kwam ook naar voren dat standaardisatie van gegevens en meetmethoden cruciaal is. Hoewel er momenteel aanzienlijke verschillen zijn in de gegevens en meetmethoden die worden gebruikt om natuurgerelateerde risico’s en afhankelijkheden in verschillende sectoren en regio’s te beoordelen, wordt steeds meer erkend dat er behoefte is aan meer consistentie en vergelijkbaarheid. Gegevens vormen een belangrijk onderdeel van het plaatje, maar een gebrek aan gegevens mag geen excuus worden om niets te doen. Om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken, hebben we een maatschappijbrede aanpak nodig, zoals vermeld in het GBF. Het blijft echter een uitdaging om voldoende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

“Volgens experts uit de sector, is biodiversiteit het snelst ontwikkelende ESG-thema op de wereldwijde kapitaalmarkten”

Nieuws