nl nl en en

Investeerder Engagementgids voor Landschapsherstel & Mijnbouw

Download

Publicatie: Investeerder Engagementgids voor Landschapsherstel

De voertaal van deze gids is Engels.

Deze engagementgids is ontwikkeld als een tool voor vermogensbeheerders voor het voeren van gesprekken (engagement) met mijnbouwbedrijven over biodiversiteit. Ze is bedoeld om te helpen bij de ontwikkeling van duurzame praktijken en beleidslijnen die voldoen aan SMART-principes (specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch, tijdgebonden), wat leidt tot een ecologisch en sociaal verantwoordelijke strategie voor biodiversiteitsbeheer en -behoud. Niet alle vragen die in deze gids staan zullen relevant zijn voor alle mijnbouwbedrijven; ze is opgesteld als ondersteunend document waaruit men de meest relevante vragen kan selecteren.

Deze publicatie is het resultaat van een gezamenlijke werkgroep verantwoorde mijnbouw door ACTIAM, Aegon Asset Management, NN Investment Management, Robeco, IUCN NL en VBDO. De deelnemers van de werkgroep hebben gewerkt aan het aangaan engagement met mijnbouwbedrijven over urgente duurzaamheidsvraagstukken waarvan Biodiversiteit er één is (de andere twee onderwerpen zijn Reclamatie en Waterbeheer). Deze engagementgids is gebaseerd op meerdere internationale standaarden en richtlijnen, waaronder IRMA, ICMM, IFC en het GRI.

Uitdagingen voor mijnbouwbedrijven bij landschapsherstel

Landschapsherstel is het proces waarbij land dat is gedolven, in een natuurlijke en bruikbare staat wordt hersteld. Hoewel herstel plaatsvindt nadat een mijn is gesloten, moet er al een herstelstrategie worden opgesteld voordat de mijnbouwactiviteiten goed en wel zijn begonnen. Als het proces van exploratie en herstel niet verantwoord wordt uitgevoerd, kunnen omringende ecosystemen worden beschadigd en lokale gemeenschappen aangetast, wat kan leiden tot reputatierisico’s en materiële risico’s. Een onvolledig of inadequaat sanerings- en sluitingsplan kan leiden tot onvoorziene schade aan de menselijke gezondheid en het milieu, die vaak onomkeerbaar is.

Beslissen over engagement

Beoordeel de mening van het bedrijf over plannen voor terugwinning en sluiting. Stelt het bedrijf verantwoorde ontginnings- en sluitingsplannen op voordat een mijn in gebruik wordt genomen, inclusief het garanderen van voldoende middelen om deze plannen uit te voeren? Hoe betrekt het bedrijf lokale belanghebbenden bij het opstellen van sluitingsplannen op mijnsite-niveau?

Het engagementproces moet duidelijk maken of en hoe het bedrijf maatregelen heeft getroffen voor het sluiten en terugwinnen van mijnterreinen, en hoe het in het algemeen tegen landschapsherstel aankijkt op zowel het niveau van het bedrijf als het mijnterrein. Idealiter zal het engagementproces het begrip van het bedrijf van het belang van fatsoenlijke herstelstrategieën vergroten en verbeteringen teweegbrengen in hun herstelbeheer.

Andere engagementgidsen voor Mijnbouw