nl nl en en

Over duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen wordt steeds meer mainstream. Maar wat houdt deze vorm van beleggen nou eigenlijk in?

Instrumenten

Wanneer institutionele of particuliere investeerders willen verduurzamen, hebben ze een aantal instrumenten tot hun beschikking. De belangrijkste:

Uitsluiten
Investeerders kunnen bedrijven en activiteiten die ze controversieel vinden uitsluiten. Bedrijven kunnen worden uitgesloten op basis van producten die ze maken, zoals bijvoorbeeld wapens, of wegens het productieproces of de toeleveringsketen, zoals wanneer een bedrijf gebruik maakt van kinderarbeid. Naast bedrijven kunnen ook landen worden uitgesloten.

Positieve selectie
Bij positieve selectie of de ‘best-in-class methode’ wordt alleen in bedrijven geïnvesteerd die, binnen hun sector, het best scoren op duurzaamheidscriteria.

ESG integratie
ESG criteria zijn Environmental, Social and Governance (milieu-, sociale en bestuurlijke) criteria. Bij ESG integratie worden deze criteria meegenomen in de investeringsbeslissing.

Stemmen
Actieve aandeelhouders kunnen gebruikmaken van hun stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Bij het stemmen neemt een duurzame aandeelhouder milieu-, sociale of bestuurlijke overwegingen mee in de keuze om voor of tegen een voorstel te stemmen. Ook kan de aandeelhouder zelf een voorstel initiëren.

Engagement
Met bedrijven waarvan een investeerder aandeel- of obligatiehouder is, kan een dialoog worden gestart over de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf. Dit soort betrokken dialoog wordt ook wel engagement genoemd.

Impact-investeren
Onder impact investeringen verstaan we investeringen die gedaan zijn met de intentie om positieve sociale en milieu-impact te genereren. Voorbeelden zijn investeringen in schone energie, educatie en microfinanciering.

Vormen van beleggen 

Totale beleggingsmarkt

  • Klassiek, traditioneel of grijs beleggen
  • Verantwoord beleggen
  • Duurzaam of groen beleggen
  • Impact beleggen

Klassiek of traditioneel beleggen

Bij klassiek beleggen ligt de primaire focus op financiële resultaten. Klassieke fondsen voldoen aan wettelijk gestelde minimumeisen op het gebied van duurzaamheid zoals uitsluiting van clustermunitie.

Verantwoord beleggen

Aanvullend op wettelijke verplichtingen, vermijden verantwoorde fondsen de meest controversiële activiteiten, zoals activiteiten die de UN Global Compact principes schenden. Een instrument als engagement wordt vaak ingezet. ESG-criteria kunnen een weging hebben in beleggingsbeslissingen maar zijn meestal niet bepalend van aard.

Duurzaam beleggen

Een fonds zet één of meer instrumenten systematisch in, gericht op het bevorderen van duurzame bedrijfsvoering. Het fonds belegt bijvoorbeeld in een gereduceerd bedrijvenuniversum, waarbij de focus ligt op duurzamere bedrijven. ESG-criteria hebben een grote weging in de beleggingsbeslissingen. Een duurzaam fonds stelt zich op als actieve eigenaar en adresseert duurzaamheid op structurele en frequente basis. De beleggingsfilosofie en documentatie schetsen een transparant en duidelijk beeld van hoe het fonds invulling geeft aan duurzaamheid en welke effecten het beoogt. De toepassing van instrumenten wordt beschreven en de rapportage benoemt duurzaamheidsinstrumenten en -prestaties.

Duurzame fondsen

Duurzame fondsen zijn onder te verdelen in reguliere duurzame fondsen en fiscaal aftrekbare fondsen:

Reguliere duurzame fondsen (inclusief impact beleggen)
Reguliere duurzame fondsen zijn beleggingsfondsen die voldoen aan de hierboven beschreven kenmerken van duurzaam beleggen. Impact-fondsen richten zich specifiek op het aantoonbaar behalen van een milieu- en/of sociale verandering. Impact-beleggingen zijn veelal in projecten en ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn.

Groene (fiscaal-aftrekbare) fondsen
Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in milieuprojecten. Deze groene beleggingen genieten fiscale vrijstelling.

Duurzaam indexbeleggen & ETF’s

Er wordt steeds meer gelet op duurzaamheid bij indexbeleggen, ofwel gespreid in een mandje van aandelen beleggen waarvan het rendement ongeveer gelijk is aan dat van de aandelenmarkt of -index als geheel.

Een specifieke variant hiervan is een zogenoemd ETF-fonds, een exchange-traded fund, of indextracker. Deze fondsen volgen op basis van onderliggende algoritmes, zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde beursindex. ETF’s worden door veel partijen in de regel als niet duurzaam beschouwd, omdat ze slechts indices volgen en er door algoritmes niet kritisch gekeken wordt in hoeverre een bedrijf echt duurzaam handelt.

Duurzame mandaten

Wanneer de klant de beherende instelling verregaande bevoegdheid verleent over de invulling van de beleggingsportefeuille spreekt men van een beheermandaat. Een duurzaam beheermandaat is zo’n uitbesteding waarbij de beheerder alleen duurzame fondsen en titels aankoopt.

Meer over duurzaam beleggen

Ga naar de pagina Wat is duurzaam beleggen voor uitgebreide informatie over duurzaam investeren en beleggen voor particulieren, of bekijk onderstaande video voor een verdere, korte introductie.