nl nl en en

De VBDO verwelkomt Fair Wear, Reward Value en VGZ als nieuwe leden

Het afgelopen half jaar hebben zes partijen zich aangemeld voor lidmaatschap bij de VBDO. Naast Phenix Capital, Trillium en ClientEarth mogen ook Fair Wear Foundation, Reward Value Foundation en VGZ zich vanaf start 2022 lid noemen van de vereniging. We kjken uit naar een duurzame samenwerking met alle genoemde partijen.

Fair Wear Foundation

“Bij Fair Wear Foundation weten we dat er een betere manier is om kleding te maken. We willen een wereld zien waarin de kledingindustrie werknemers ondersteunt bij het realiseren van hun recht op veilig, volwaardig en goed betaald werk.

Om dit te doen, richten we ons op de productie van kleding, met name naai-, snij- en trimprocessen – de meest arbeidsintensieve onderdelen van de toeleveringsketen. We werken samen met onze 140+ aangesloten merken, die zich inzetten voor het vinden van een eerlijkere manier om kleding te maken en we werken rechtstreeks samen met fabrieken, vakbonden, NGO’s en overheden om antwoorden te vinden op problemen waarvan anderen denken dat ze onoplosbaar zijn. Samen voegen we nieuwe oplossingen in de hele toeleveringsketen aan elkaar om mode voor iedereen eerlijk te maken.

Wij geloven in de kracht van de financiële sector als katalysator voor verandering in de kleding- en schoenensector. Door ons aan te sluiten bij de VBDO staan we dichter bij de sector en ontstaat er meer begrip en samenwerking”.

www.fairwear.org

Reward Value Foundation

“De kapitaalmarkt heeft een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame economie en inclusieve samenleving. Investerings- en financieringsbeslissingen moeten eraan bijdragen dat het kapitaal op een duurzame wijze wordt ingezet. Reward Value draagt graag bij aan deze missie.

Om de verduurzaming van het bedrijfsleven kracht bij te zetten is het belangrijk dat de bestuurders van het bedrijfsleven ook op een duurzame wijze worden beloond. Dit betekent dat de beloning niet alleen aan financiële prestatiecriteria moet zijn gekoppeld, maar ook aan de bijdrage van de onderneming aan het milieu en de samenleving. Het gaat daarbij om de impact van de onderneming op de maatschappij vanuit een financieel als niet-financieel perspectief.

Naast de focus op de brede maatschappelijke impact, is ook de lange termijn oriëntatie van bestuurders belangrijk voor de benodigde investering en innovatie. De huidige beloningspraktijk houdt nog veel te weinig rekening met deze duurzaamheidsvereisten.

Reward Value richt zich, op basis van academisch onderzoek en in samenwerking met de verschillende marktpartijen, op de ontwikkeling van toekomstgerichte beloningsbeleid dat de verduurzaming versnelt in plaats van vertraagd. Als lid van VBDO zullen we actief bijdragen aan de missie van VBDO en op basis van ons onderzoek aanbevelingen doen hoe duurzaam beloningsbeleid opgesteld en geïmplementeerd kan worden”.

www.rewardvalue.org

VGZ

“Als belegger is Coöperatie VGZ niet alleen geïnteresseerd in de financiële rendementen van haar beleggingen maar evenzeer in de maatschappelijke impact die teweeg wordt gebracht. De purpose van VGZ is namelijk om Nederland gezonder te maken. Vanuit het geloof in de sturende werking van geld kan hier via de beleggingen invloed op worden uitgeoefend. Daarbij is de rol van samenwerking met andere partijen van grote toegevoegde waarde. “Samen staan we sterker” is hierbij de overtuiging.

Uiteindelijk wordt met de beleggingen gestuurd op een veiligere en rechtvaardigere wereld, in de breedste zin van het woord, waarbij de nadruk naast ESG-aspecten ligt op gezondheid en klimaat. Coöperatie VGZ ziet het als haar missie om in relevante beleggingsoplossingen te investeren, door het maximaliseren van financiële, ecologische en sociale rendementen op korte en lange termijn. Wij erkennen dat het onze fiduciaire plicht is om de overgang naar een duurzame samenleving te ondersteunen”.

www.vgz.nl